ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η εκπαίδευση του NBCC International για την εποπτεία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίξει τους επαγγελματίες που διαθέτουν ελάχιστη ή/και καμία επίσημη εκπαίδευση στην Εποπτεία.

Αν και η Εποπτεία υπήρξε πάντα μέρος των επαγγελμάτων που παρέχουν υποστήριξη, η πρόοδος που έχει επέλθει στην θεωρία και τις τεχνικές τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συμβάλει στη δημιουργία συγκεκριμένης  και δομημένης εκπαίδευσης, απαραίτητης για την προαγωγή της καλύτερης δυνατής πρακτικής.

Εκπαίδευση στην Εποπτεία – Για Επαγγελματίες