Η συμβουλευτική αποτελεί ένα χώρο συνάντησης όπου ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος συσκέπτονται και συνεργάζονται από κοινού προς όφελος του συμβουλευόμενου. Ο όρος συμβουλευτική προέρχεται από το «συν + βουλεύομαι», δηλαδή σκέπτομαι μαζί με κάποιον άλλον.

Η συμβουλευτική παρέμβαση μπορεί να στοχεύει στην υποστήριξη, στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, στη λήψη αποφάσεων, στην αυτογνωσία και στην προσωπική ανάπτυξη. Στη συμβουλευτική διαδικασία δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πραγματικότητας και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Η συμβουλευτική μπορεί να λειτουργήσει και σε επίπεδο πρόληψης δηλαδή ως μέσο πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συγκεκριμένα θέματα.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι πολλά περισσότερα από μια συμβουλή ή καθοδήγηση από ένα ειδικό. Είναι μια συνεχής, ενθαρρυντική και δυναμική διαδικασία που στηρίζει το άτομο διερευνώντας την επαγγελματική του ταυτότητα και ωριμότητα εξερευνώντας τις εναλλακτικές επιλογές αλλά και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Η συμβουλευτική Σταδιοδρομίας απευθύνεται σε:

  • Μαθητές
  • Φοιτητές
  • Εργαζόμενους
  • Ανέργους

Συγκεκριμένα στηρίζουμε στην:

  • υποστήριξη διαδικασίας λήψης απόφασης του πελάτη
  • διερεύνηση αυτογνωσίας και ενίσχυση αυτοεκτίμησης του πελάτη
  • αξιοποίηση ικανοτήτων του πελάτη
  • στήριξη στην ένταξη εργασίας

Διάρκεια συνεδρίας

50 min