Ομαδικές συναντήσεις στόχο έχουν:

  • Προσωπική ανάπτυξη
  • Βελτίωση επικοινωνίας
  • Καθορισμός ορίων και στόχων
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Ενδυνάμωση ατόμου ως προς την επίλυση προβλημάτων